Projectmanagement of Agile coaching

Bij projecten draait het om de business en IT. De business zal steeds verder digitaliseren en IT projecten liggen verankerd in de business. Steeds meer organisaties omarmen een agile werkwijze. Waar bij traditioneel projectmanagement, de projectmanager het project managet op de vier beheersaspecten (financieel, tijd, kwaliteit en scope) is dit bij een agile werkwijze verdeeld over twee personen. De productowner en scrummaster. De productowner kijkt naar de ROI van de investering, de kwaliteit van het product prioriteert en bepaalt dus zo de scope. De scrummaster coacht het team op het realiseren van backlogitems per sprint. Het doel is het behalen van zoveel mogelijk storypoints per sprint en natuurlijk werkbare output dat voldoet aan de wensen van de (eind)gebruiker. Er zijn veel verschillende (agile) projectmanagementmethodes met voor- en nadelen. Ik ken de meesten en ben in een aantal gecertificeerd. Ook kan ik met de meeste projectmanagement- en agile systemen overweg. Wat werkt is per organisatie verschillend. Gaat het om 1 product of meerdere, is het pakketsoftware of maatwerk. Is er een vast budget en een harde deadline? Is het beoogde resultaat volstrekt nieuw voor de organisatie of bouwt u voort op iets bestaand. Wilt u als management grip hebben op het project of kiest u voor meer zelfsturing in het team? Ik kan u helpen met de juiste aanpak. Dan kan snel en zonder uitgebreid onderzoek.

Binnen het project (of zelfs voor de start) kan ik het volgende voor u verzorgen:

 • Haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een businesscase
 • Pakket- en leveranciersselectie
 • Teamsamenstelling en projectopzet
 • Planning en verzorgen van projectdocumentatie
 • Teamaansturing/coaching (ook externen en leveranciers)
 • Workshops voor bijvoorbeeld requirementsverzameling
 • Stakeholdermanagement en voortgangsrapportages
 • In een meer agile omgeving backlogmanagement of agile coaching als scrummaster
 • Organiseren van standup´s, reviewmeetings, demo´s en of retrospectives
 • Projectcommunicatie
 • Projectadministratie
 • Test coördinatie/kwaliteitsreviewsactiviteiten
 • Overdracht naar beheer.

Bij grotere projecten kunnen een aantal van deze taken worden ondergebracht bij specifieke personen. Denk bijvoorbeeld aan een PMO. In een meer agile omgeving zijn er scalingstechnieken met bijbehorende functies.

Verander- en implementatiemanagement

Uit onderzoek blijkt dat veel veranderinitiatieven niet leiden tot het gewenste resultaat. Organisaties worden zelfs verandermoe. Veranderen is geen doel op zich.  Veranderen is een gevolg van vernieuwingen binnen programma's en projecten. Soms kan het zoeken van draagvlak al leiden tot het ingraven in eigen standpunten met meer tegenstellingen dan voorheen als gevolg. Veranderen is ook een containerbegrip. Wat verandert er eigenlijk? De huidige digitalisering en disrupties in vaak zeer concurrerende markten maken dat organisaties van het ene project naar het volgende vliegen om maar klaar te zijn voor de toekomst. Doordat het huidige tempo van de technologische ontwikkeling erg hoog ligt, denk ik dat veel organisaties is een continue veranderingsmodus zitten, waarbij het gevaar is dat er chaos ontstaat. De Caluwe noemt dit witdrukdenken  in zijn boek: "Leren veranderen". Er is veel complexiteit toegevoegd en door nieuwe technieken lijkt dit toe te nemen. Mensen dreigen de boot te missen en dit leidt tot een toenemende onzekerheid. Medewerkers moeten empowered, zelfsturend en engaged zijn, zodat er geen tekorten ontstaan aan resources. Alles is met iedereen realtime verbonden en er mag geen gedoe ontstaan. Dit leidt tot een haast onmogelijke opgave. Ik geloof niet zozeer in de functie van verander- of changemanager. Een verandering is vaak onderdeel of het gevolg van een programma of project. Een verbeterplan kan leiden tot een aantal projecten die de nodige veranderingen te weeg brengen. Er wordt een nieuw systeem ingevoerd waar medewerkers mee moeten leren werken of een meer klantgerichte aanpak vraagt om een gedragsverandering bij de medewerkers. De implementatie begint al bij de start van het project of wellicht al daarvoor. Er is vaak begripsverwarring. Is het inrichten van een systeem al onderdeel van de implementatie of is dit pas bij de uitrol? Ik kan voor u een op maat gemaakte aanpak verzorgen waarbij afhankelijk van de vraag en uw organisatie een werkend plan kan worden opgesteld, dat doeltreffend wordt uitgevoerd. Gedoe kan niet worden uitgesloten. Op het gebied van verander- en implementatiemanagement kan ik het volgende voor uw verzorgen:

 • Het vertalen van uw strategie naar operationele activiteiten en of een aanpassing daarin
 • Het uitvoeren of opstellen van een verbeterplan en de uitvoering daarvan of vertaling in een programma en of projecten
 • Implementatie van het projectresultaat in de organisatie (communicatie, trainingen organiseren en verankeren van de verandering).

Informatiemanagement (ICT)

Hoewel ik geen hardcore IT-er ben, heb ik veel ervaring opgedaan met ICT. Denk aan het laten bouwen van koppelingen, aansturen van developers/consultants en datamigraties. Uw organisatie drijft op informatie en het is alom vertegenwoordigd in grote volumes. Hoe krijgt u grip op uw informatiestromen en krijgen uw medewerkers gemakkelijk toegang tot de juiste data. Het komt vaak voor dat gegevens niet juist zijn of dat specifieke informatie is zoek geraakt. Data wordt dubbel opgeslagen of onjuist geïnterpreteerd. Goed informatiemanagement is de basis voor efficiëntie en effectiviteit in de processen. Daar is veel winst te behalen. Ik zie vaak dat er binnen organisaties gebruik wordt gemaakt van veel verschillende applicaties. Het systeemlandschap als een soort lappendeken, waarbij er overlap is in functionaliteiten, maar ook grote delen niet worden gebruikt of onvoldoende zijn geïntegreerd. Er is veel winst te behalen met standaardisatie en normalisatie. Ook zaken als user experience of succesmanagement kan u daarbij helpen. Ook op het gebied van applicatie ontwikkeling en vernieuwing kan ik u ondersteunen. Van pakketselectie tot de ingebruikname van de nieuwe of aangepaste software. Het onderstaande model van Maes geeft de plaats van informatiemanagement goed weer.

Als consultant kan ik uw organisatie helpen bij het vertalen van strategie naar operatie en het verbinden van de business en ICT via informatiemanagement. De organisatie voert producten en of diensten die worden geproduceerd via processen. De activiteiten in deze processen worden uitgevoerd door mensen en ondersteund door applicaties waarin gegevens worden verwerkt en opgeslagen als basis voor de informatie-uitwisseling. Ik kan u helpen knelpunten op te lossen in dit complexe geheel.

Customer management
Er zijn veel benamingen die het speelveld van customer management enigszins onduidelijk maken. Denk aan customer relatie management (CRM), customer experience en customer engagement. Enerzijds is er de businesskant waarbij de filosofie uit gaat van de klant centraal stellen en die optimaal bedienen, zodat er een winstgevende klantrelatie ontstaat. Dit als belangrijkste voorwaarde voor uw bedrijfssucces. Ik ga uit van customer management, een allesomvattende term, waarbij klantwaarde centraal staat. Anderzijds zijn er verschillende systemen die u daarbij ondersteunen. CRM systemen met marketing-, sales- en servicefunctionaliteit. Contentmanagement en commerce systemen, social media en marketing automation tools. Daarnaast nog business intelligence applicaties en tal van bedrijfsspecifieke applicatie die het leveringsproces ondersteunen.
Ik ken de meeste CRM systemen en de nieuwste functionaliteiten en beschik over veel ervaring met de implementatie van deze systemen en aanpalende applicaties. Er ontstaan nu platformen die bovengenoemde systemen integreren en een totaaloplossing bieden voor de automatisering van uw customer management. Op het gebied van customermanagement kan ik het volgende voor u betekenen:
- Opstellen van uw customer management strategie
- Vertalen van uw customer management strategie in proces- en systeemaanpassingen
- Implementatie en integratie van uw (CRM) systemen
- Verbeteren en vernieuwen van uw (CRM) systemen
- Pakket- en leverancierskeuze begeleiden.

Performancemanagement

Voor mij zijn de grondleggers van performancemanagement Kaplan & Norton met hun boek: "Op kop met de Balance scorecard". Vandaaruit ontstonden begrippen als Business of Corporate performance management en integraal performance management. Performance management is het sturen op organisatiedoelen en resultaten. In een cyclus van meten en bijsturen wordt de organisatie steeds verder verbeterd. Er zijn veel verschillende modellen en methodes. Er is geen pasklare oplossing die overal werkt. En hoe onderscheidt u zich van de concurrentie als iedere organisatie hetzelfde doet? Wat anderen niet kunnen moet u wel lukken. U zult vast al gebruik maken van KPI´s en de prestatie van uw organisatie in kaart hebben gebracht. Bij veel organisaties is het meten van performance blijven hangen op KPI niveau en verslapt de aandacht voor het meten van performance. Het argument is dat het anders te complex wordt en het kost het middle management veel energie om continue te moeten sturen op de indicatoren. Juist in deze tijd van zelfsturende medewerkers lijkt dat niet meer te passen.
Wat je niet kunt meten kun je niet managen. Informatietechnologie en de toegenomen integratie van systemen maken het mogelijk om meer verfijnde performancemetingen te verrichten. Ook wordt het steeds gemakkelijker om analyses te verrichten binnen uw informatiesystemen. De kunst is om relevante data te vinden binnen de steeds meer toenemende informatiestromen. Het opstellen van metrics is een boeiend vak en is onlosmakelijk verbonden met uw processen en applicaties. Ik beschik over veel ervaring met procesoptimalisatie en het opstellen van metrics. Binnen het onderdeel performancemanagement kan ik u van dienst zijn met:
- Het vertalen van uw organisatiedoelen in KPI´s en deze verder cascaderen in procesindicatoren
- Het opstellen van een raamwerk (geen balance scorecard) voor performancemanagement en zorgen dat dit kan worden geïmplementeerd in uw organisatie
- Het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen en informatiesystemen en het beter meetbaar maken van de performance
- Het ontwerpen van metrics, dashboards en stuurinformatie
- Data- en informatiemanagement (dit niet te verwarren met een data-analist).
Disclaimer: ik ben geen expert binnen alle functionele gebieden van uw organisatie en zal bij de aanpak samenwerken met uw interne/externe specialisten.
De combinatie van bovenstaande diensten geeft het beste resultaat voor uw organisatie. Dat lijkt een haast onmogelijke taak voor één persoon, maar in mijn aanpak zal ik door samen te werken met uw management en specialisten, voor u het gewenste resultaat behalen. Wilt u meer weten over mijn aanpak dan vertel ik u graag meer. Ik kan kosteloos een korte scan maken van uw organisatie om u een op maat gemaakt aanbod te kunnen doen. Concreet betekent dat dat ik in twee weken op basis van een aantal gesprekken met u en uw management een uitgewerkt voorstel oplever. Het voorstel is vrijblijvend, maar kan ook de basis vormen voor een opdracht, waarbij u mij inhuurt voor een specifieke periode.