Profiel

Na 25 jaar werkervaring en het lezen van het boek: "Leidinggeven aan professionals", heb ik een T-profiel opgesteld. Dit zijn de gebieden en specialisme waar ik kennis in heb opgebouwd  en ervaring in heb opgedaan. Je kan immers niet overal goed in zijn en ook niet alle kennis en vaardigheden bijhouden. Lees veel managementboeken, artikelen, luister podcasts en volg opleidingen & trainingen om bij te blijven in onderstaande gebieden. 

Het werken aan verbeteringen en vernieuwingen geeft mij energie. Ik beschik over ruime ervaring met zowel business als IT projecten en ben inzetbaar als (agile) projectmanager, procesmanager of businessanalist. Werk graag samen met zowel interne als externe professionals en weet hen te motiveren vanuit een coachende stijl. Ben inhoudelijk betrokken bij het project of het product en zorg dat ik in korte tijd de materie doorgrond. Dit zorgt voor een betere afstemming met de diverse betrokkenen en stakeholders. Ben een kei in plannen & organiseren en gericht op het leveren van kwaliteit. Beschik ook over vaardigheden rondom het leiden van bijeenkomsten zoals workshops, trainingen, agile sessies en overleggen. Zorg ervoor dat de status en voortgang van het project helder zijn en communiceer dit duidelijk.

Generalismen/kennisgebieden

Performancemanagement

Voor mij zijn de grondleggers van performancemanagement Kaplan & Norton met hun boek: "Op kop met de Balance scorecard". Vandaaruit ontstonden begrippen als Business of Corporate performance management en integraal performance management. Performance management is het sturen op organisatiedoelen en resultaten. In een cyclus van meten en bijsturen wordt de organisatie steeds verder verbeterd. Er zijn veel verschillende modellen en methodes. Er is geen pasklare oplossing die overal werkt. En hoe onderscheidt u zich van de concurrentie als iedere organisatie hetzelfde doet? Wat anderen niet kunnen moet u wel lukken. U zult vast al gebruik maken van KPI´s en de prestatie van uw organisatie in kaart hebben gebracht. Bij veel organisaties is het meten van performance blijven hangen op KPI niveau en verslapt de aandacht voor het meten van performance. Het argument is dat het anders te complex wordt en het kost het middle management veel energie om continue te moeten sturen op de indicatoren. Juist in deze tijd van zelfsturende medewerkers lijkt dat niet meer te passen.
Wat je niet kunt meten kun je niet managen. Informatietechnologie en de toegenomen integratie van systemen maken het mogelijk om meer verfijnde performancemetingen te verrichten. Ook wordt het steeds gemakkelijker om analyses te verrichten binnen uw informatiesystemen. De kunst is om relevante data te vinden binnen de steeds meer toenemende informatiestromen. Het opstellen van metrics is een boeiend vak en is onlosmakelijk verbonden met uw processen en applicaties. Ik beschik over ervaring met procesoptimalisatie en het opstellen van metrics. Binnen het onderdeel performancemanagement kan ik u van dienst zijn met:

 • Het vertalen van uw strategie naar operationele activiteiten en of projecten
 • Het vertalen van analyses naar strategische keuzes
 • Het uitvoeren of opstellen van een verbeterplan en de uitvoering daarvan of vertaling in een project
 • Het vertalen van uw organisatiedoelen in KPI´s en deze verder cascaderen in procesindicatoren
 • Het opstellen van een raamwerk (geen balance scorecard) voor performancemanagement en zorgen dat dit kan worden geïmplementeerd in uw organisatie
 • Het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen en informatiesystemen en het beter meetbaar maken van de performance
 • Het ontwerpen van metrics, dashboards en stuurinformatie

Disclaimer: ik ben geen expert binnen alle functionele gebieden van uw organisatie en zal bij de aanpak samenwerken met uw interne/externe specialisten.
De combinatie van bovenstaande diensten geeft het beste resultaat voor uw organisatie. Dat lijkt een haast onmogelijke taak voor één persoon, maar in mijn aanpak zal ik door samen te werken met uw management en specialisten, voor u het gewenste resultaat behalen. 

Customer management
Er zijn veel benamingen die het speelveld van customer management enigszins onduidelijk maken. Denk aan customer relatie management (CRM), customer experience en customer engagement. Enerzijds is er de businesskant waarbij de filosofie uit gaat van de klant centraal stellen en die optimaal bedienen, zodat er een winstgevende klantrelatie ontstaat. Dit als belangrijkste voorwaarde voor uw bedrijfssucces. Ik ga uit van customer management, een allesomvattende term, waarbij klantwaarde centraal staat. Anderzijds zijn er verschillende systemen die u daarbij ondersteunen. CRM systemen met marketing-, sales- en servicefunctionaliteit. Contentmanagement en commerce systemen, social media en marketing automation tools. Daarnaast nog business intelligence applicaties en tal van bedrijfsspecifieke applicatie die het leveringsproces ondersteunen.
Ik ken de meeste CRM systemen en de nieuwste functionaliteiten en beschik over veel ervaring met de implementatie van deze systemen en aanpalende applicaties. Er ontstaan nu platformen die bovengenoemde systemen integreren en een totaaloplossing bieden voor de automatisering van uw customer management. Op het gebied van customermanagement kan ik het volgende voor u betekenen:

 • Het opstellen van uw customer management strategie
 • Vertalen van uw customer management strategie in proces- en systeemaanpassingen
 • Implementatie en integratie van uw (CRM/Marketing automation) systemen
 • Verbeteren en vernieuwen van uw (CRM/marketing automation) systemen
 • Pakket- en leverancierskeuze begeleiden.

Informatiemanagement (ICT)

Hoewel ik geen hardcore IT-er ben, heb ik veel ervaring opgedaan met ICT. De meeste ervaring heb ik opgedaan met de implementatie van pakketsoftware. Denk ook aan het laten bouwen van low-code applicaties, maatwerk in standaardpakketsoftware,  datamigraties en koppelingen. Daarbij werk ik graag samen met verschillende IT professionals zoals architecten, analisten, developers en consultants. Uw organisatie drijft op informatie en het is alom vertegenwoordigd in grote volumes. Hoe krijgt u grip op uw informatiestromen en krijgen uw medewerkers gemakkelijk toegang tot de juiste data. Het komt vaak voor dat gegevens niet juist zijn of dat specifieke informatie is zoek geraakt. Data wordt dubbel opgeslagen of onjuist geïnterpreteerd. Goed informatiemanagement is de basis voor efficiëntie en effectiviteit in de processen. Daar is veel winst te behalen. Ik zie vaak dat er binnen organisaties gebruik wordt gemaakt van veel verschillende applicaties. Het systeemlandschap als een soort lappendeken, waarbij er overlap is in functionaliteiten, maar ook grote delen niet worden gebruikt of onvoldoende zijn geïntegreerd. Er is veel winst te behalen met standaardisatie en normalisatie. Ook zaken als user experience en of architectuur kan u daarbij helpen. Informatietechnologie wordt steeds meer onderdeel van uw product/dienst en bedrijfsvoering. Ik kan u helpen bij deze digitale transformatie. Op het gebied van informatiemanagement kan ik het volgende voor u betekenen:

 • Project start architectuur
 • Haalbaarheidsonderzoeken (incl. businesscase) en requirementsanalyse
 • Verbeterplan informatiemanagement/architectuur
 • Leverancier- en pakketselectietrajecten
 • Implementatie van nieuwe pakketsoftware (projectmatig of scrum)
 • Implementatie van maatwerk of lowcode applicaties (projectmatig of scrum)

Procesmanagement

Mijn kennis en ervaring ligt bij Business Process Management (BPM) en beschik over vaardigheden om uw processen te modelleren met Microsoft Visio. BPM is: "De vormgeving, de organisatie en besturing van de processenvoorziening. Vanuit de filosofie dat tegen een redelijke prijs en kwaliteit en met een maximale flexibiliteit, dat stelsel van (gedigitaliseerde) bedrijfsprocessen functioneert dat nodig is om in de betreffende omgeving de doelstellingen van de organisatie te realiseren". Bron: Business Process Management, Piet Koorevaar. Het is één van de fundamenten binnen een organisatie en ook de basis voor performancemanagement. In alle projecten die ik heb uitgevoerd speelden processen een belangrijke rol. Vaak had ik een procesmanager of businessanalist in mijn team om de processen in kaart te brengen en of te verbeteren, maar vaak deed ik het ook zelf. Op het gebied van procesmanagement kan ik het volgende voor u betekenen:

 • Procesanalyse uitvoeren
 • Procesmodellering/beschrijving opstellen
 • Aansturen (coachen) van procesmanagers/business analisten
 • Procesverbeteringen en vernieuwingen doorvoeren in de organisatie

 

Specialisme/vakgebieden

Projectmanagement 

Bij projecten draait het om de business en IT.  Ik ben een projectmanager die graag werkt vanuit een businessbehoefte. Zelfs in deze tijd van digitale transformatie is de businessbehoefte de basis voor projecten. Hou van structuur en zal dat toevoegen in de projectorganisatie indien het er nog niet is. Projectmanagement is een vak, waarbij de projectmanager op basis van een opdracht van de opdrachtgever een projectteam formeert waaraan hij leiding geeft om samen het projectresultaat te bereiken. Ik geef leiding van uit een coachende stijl en probeer het beste uit de medewerker naar voren te halen. Bij projecten is verbinding en communicatie erg belangrijk doordat er vaak meerdere functionele afdelingen zijn betrokken en wordt gewerkt met een breed scala aan in- en externe medewerkers. Ik werk vanuit en de nut en noodzaak een bepaald gezamenlijk doel te bereiken. Op het gebied van projectmanagement kan ik het volgende voor u betekenen:

 • Haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een businesscase
 • Teamsamenstelling en projectopzet
 • Workshops voor bijvoorbeeld requirementsverzameling
 • Projectstartarchitectuur en work break downs
 • Projectfasering en werkpaketten opstellen
 • Projectplannen en planningen
 • Teamaansturing/coaching (ook externen en leveranciers)
 • Stakeholdermanagement en voortgangsrapportages
 • Projectcommunicatie en -overleg (incl. stuurgroep overleg)
 • Test coördinatie/kwaliteitsreviewsactiviteiten
 • Uitrol in de organisatie en organiseren van training en overdracht naar beheer

Scrum

Steeds meer organisaties omarmen een agile werkwijze. Waar bij traditioneel projectmanagement, de projectmanager het project managet op de vier beheersaspecten (financieel, tijd, kwaliteit en scope) is dit bij een agile werkwijze verdeeld over twee personen. De productowner en scrummaster. De productowner kijkt naar de ROI van de investering, de kwaliteit van het product, de product visie,  prioriteert en bepaalt dus zo de scope. De scrummaster coacht het team op het realiseren van backlogitems per sprint. Het doel is het behalen van zoveel mogelijk storypoints per sprint en natuurlijk werkbare output dat voldoet aan de wensen van de (eind)gebruiker. Er zijn veel verschillende (agile) projectmanagementmethodes met voor- en nadelen. Ik ken de meesten en ben in een aantal gecertificeerd. Ook kan ik met de meeste projectmanagement- en agile systemen overweg. Wat werkt is per organisatie verschillend. Gaat het om één product of meerdere, is het pakketsoftware of maatwerk. Is er een vast budget en een harde deadline? Is het beoogde resultaat volstrekt nieuw voor de organisatie of bouwt u voort op iets bestaand. Binnen het onderdeel Agile/Scrum kan ik het volgende voor u betekenen:

 • Backlogmanagement 
 • Opstellen van een product visie
 • Productowner
 • Agile coaching
 • Agile rapportage
 • Organiseren van standup´s, reviewmeetings, demo´s en of retrospectives

Onderzoek/Analyse

Vanuit een onderzoekende aard kan ik verschillende onderzoeken en analyses uitvoeren. Dat kan vanuit een gedegen wetenschappelijke aanpak, maar ook meer  praktisch en handson. Verbeter- en vernieuwingsprojecten worden vaak vooraf gegaan door onderzoek en analyse. Wat hebben we nodig, wat is er beschikbaar, hoe is de huidige situatie en waar willen we naar toe. Wat is de beste keuze in een specifieke situatie. Onderzoek en analyse legt een goede basis om daarna de juiste dingen te kunnen doen. Op het gebied van onderzoek & analyse kan ik het volgende voor u betekenen:

 • Requirementsanalyse
 • Marktverkenning
 • Aansturen van (externe)  onderzoekers/analisten
 • Een huidige en gewenste situatie in kaart brengen